ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 [ 23 ม.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/17 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หัวถนน สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี  [ 7 ม.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/18 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.นครสวรรค์ตก สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียน  [ 7 ม.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/19 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หนองกระโดน สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียน  [ 7 ม.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.5/20 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.พนมรอก สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี  [ 7 ม.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว00476 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูล  [ 7 ม.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว123 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 4 ม.ค. 2562 ]   
 
นว 0023.3/ว118 ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีพ.ศ.2558 – 2561  [ 4 ม.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 974