ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว14360 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.4/ว14386 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจาณุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14363 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14444 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว0023.3/ว14369 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลคร  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14447 มาตรการบริหารการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14451 เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development Ss  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14450 ขอความร่วมมือส่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 843