ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
แผนดำเนินงาน ปี 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 7  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 22 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 4  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 21 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 3  
   
   
 
นว 0023.3/ว27918 สำรวจหอกระจายข่าว [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว 27912 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/27903 เห็นชอบให้ นางสาวธมน เครือเนตร ผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/954 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27909 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ิอจดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว. 0023.5/ว27908 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้อง เพิ่มเติม ฉบับที่2 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27916 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27983 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27981 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/27979 สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/948 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ.นครสวรรค์ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กร [ 4 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/949 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทม.ชุมแสง สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกค [ 4 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0006/ว27716 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ [ 4 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27812 มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตร 19 แห่งพระราชบัญญัติกา [ 4 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว27771 วันสตรีสากล ประจำปี 2562  [ 4 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27619 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27545 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.4/ว27526 แจ้งผลการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27391 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 งวดที่ 10/25 [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27092 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
   
   
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3961  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3955  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3946 [กลุ่มเป้าหมาย 1] [กลุ่มเป้าหมาย 2]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3947 [แบบรายงานฯ] [แบบตอบรับ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3956  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว2726 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0809.3/ว3935  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3944 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3943  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3930  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3929  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3931  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3934 [แบบรายงานฯ]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3928 [เอกสารแนบ]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัตข้าราชการ (ก.พ.7) สน.บถ. มท 0809.3/ว3917  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก กม. มท 0804.6/ว3932  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว3927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว193  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของ กยศ. สน.บถ. มท 0809.2/ว194  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3906  [ 30 พ.ย. 2561 ]
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว3912  [ 30 พ.ย. 2561 ]
   
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 1 บ [ 7 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 1 บ [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง โดยวิ [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์สัปดาห์การต่อต้าคอรัปชันสา [ 3 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค [ 29 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค [ 29 พ.ย. 2561 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทาง [ 28 พ.ย. 2561 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทาง [ 28 พ.ย. 2561 ]โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. [ 23 พ.ย. 2561 ]โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. [ 23 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอ [ 16 พ.ย. 2561 ]โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง [ 7 พ.ย. 2561 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอง [ 7 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอ [ 7 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านนาขอ [ 7 พ.ย. 2561 ]

   
 
 
 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลาแดง งบการเงินปีงบประมาณ 2561 (4) [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลาแดง งบการเงินปีงบประมาณ 2561 (3) [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลาแดง งบการเงินปีงบประมาณ 2561 (2) [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรือง รับข้อเสนอราคาจ้าง เพื่อจ้างเหมาบุคคลภาย [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลาแดง งบการเงินปีงบประมาณ2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระเจา -ประกาศสอบราคา- [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเจา -กิจการสภา- [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระเจา -VDO วิดิทัศน์- [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระเจา -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)- [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเจา -ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเจา -ราคากลาง- [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเจา -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระเจา -โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชำนาญ [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
   
 
รับทำโมเดล (23 พ.ย. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 90  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 360  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 

ไม้กวาด

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการจัดเก็บภาษี
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา