ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
แผนดำเนินงาน ปี 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 14  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 22 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 21 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
   
   
 
 [ 23 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/12 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/13 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.พรหมนิมิต สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/14 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.เก้าเลี้ยว สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/15 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/16 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.แม่เปิน สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/17 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หัวถนน สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/18 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.นครสวรรค์ตก สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียน [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/19 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หนองกระโดน สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียน [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/20 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.พนมรอก สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว00476 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูล [ 7 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว123 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 4 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว118 ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีพ.ศ.2558 – 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว108 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว00217 แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ และการสมทบเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/00205 รณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลถนนให้สะอาด [ 4 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ว258 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว00249 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 [ 4 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ว297 การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน [ 4 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว252 การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ม.ค. 2562 ]   
   
   
 
การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว300  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว9  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/1976-2030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2054-2057 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/2031-2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว270 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว297  [ 22 ม.ค. 2562 ]
หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สน.คท. มท 0808.2/ว273  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
   
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ [ 2 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ [ 2 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ [ 19 ธ.ค. 2561 ]ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน [ 17 ธ.ค. 2561 ]ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน โดยวิธี [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน โดยวิธี [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 1 บ [ 7 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 1 บ [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง โดยวิ [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์สัปดาห์การต่อต้าคอรัปชันสา [ 3 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค [ 29 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค [ 29 พ.ย. 2561 ]

   
 
 
 
ทต.บางมะฝ่อ การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพ [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางมะฝ่อ ประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ \\\"ช้อปหนังส [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางมะฝ่อ ประชาสัมพันธ์เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โครงการตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทวารวดี ประจำปี 2560 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.โคกหม้อ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกหม้อ ประกวดร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวด [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยว [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดงาน [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างกองประปา [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
   
 
รับทำโมเดล (23 พ.ย. 2561)    อ่าน 49  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 107  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 386  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 

ไม้กวาด

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการจัดเก็บภาษี
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา