ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
   
   
 
นว 0023.5/796 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/795 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.แม่เปิน สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกค [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23770 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลับบ้านปลอดภัย การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23771 โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23772 ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23773 การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด Line@ @มหาดไทย [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/23786 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว803 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว23785 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/23804 แบบสำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23826 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้า [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว23824 ประชาสัมพัธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....  [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/23897 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23899 ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23895 ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปก [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23896 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/23558 ขอยกเลิกการขอใช้บัญชี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/23556 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรถนะความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ด้วยมาตรฐานสมรถนะด้านการใช้ดิจิทัล Digital Literacy และมาตราฐานอาชีพ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/23533 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว23539 การขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]     
   
   
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/15377-15399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว3303  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14835-14910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15003-15078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14927-15002 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3306  [ 17 ต.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ฯ กศ. มท 0816.3/ว3297  [ 17 ต.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว3287  [ 17 ต.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส) กศ. มท 0816.3/ว3296  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15372-15376 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ สน.คท. มท 0808.2/15368-15371 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/14759-14834 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/14683-14758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา สน.คท. มท 0808.2/14623-14682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/15321-15367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯ สน.คท. มท 0808.2/15235-15310 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15083-15158 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย(เพิ่มเติม)]  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3290  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3258  [ 16 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว 3280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2561 ]
   
   
 
   
 
 
 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองตางู ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.นากลาง ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆภายในตำบล/หม [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องไฟขยายเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆภายใน ต [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่าย [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
   
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 299  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 491  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 

ไม้กวาด

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการจัดเก็บภาษี
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา