ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 6  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 6  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 5  
   
   
 
นว 0023.3/ว14360 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว14386 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจาณุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14363 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14444 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว0023.3/ว14369 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลคร [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14447 มาตรการบริหารการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14451 เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development Ss [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14450 ขอความร่วมมือส่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564  [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว14479 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14498 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14499 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14300 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการปรับปรุง [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14303 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2018 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/463 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/14183 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว14339 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว14336 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14001 แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว14252 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.... ร่างแรก ฉบับผ่านการพิจารณ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.1/ว14254 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
   
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
   
 
   
 
อบต.พยุหะ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง งานโครงการรณรงค์สร้างชุมชนเข [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง งานโครงการรณรงค์ป้องกันและระ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง งานของ อบต. ยางตาล [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถเก็บขยะ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม รับรองการประชุมสภา สมัยวิสา [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม รับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทม.ชุมแสง ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางม่วง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สายลำโพง [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พยุหะ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ สมัยวสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256 [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันดีเซล [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางม่วง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
   
 
เว็บไซต์ อบต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 385  ตอบ 0  
   
 
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.บ้านแก่ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.หนองตางู เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองกรด รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 30930  ตอบ 48
อบต.หนองปลิง น้ำท่วมบ้าน (13 มิ.ย. 2561)    อ่าน 235  ตอบ 1
อบต.ท่าตะโก เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 48  ตอบ 1
อบต.ลาดยาว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.หนองเต่า ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ตาสัง เทิดทูลสถาบัน (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เขากะลา อบต.เขากะลาติดต่อยังไง (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 284  ตอบ 1
   
   
 
 
 
 

ไม้กวาด

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการจัดเก็บภาษี
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา