ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต.นาขอม
 
 
นายสมชาย ตาเวียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวทิพรัตน์ ฉันขาว
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชัยพร แสงแก้วสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายรัชพล โสรจแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวรัศมี บุตรครบุรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางสาวสุธาทิพย์ เนตรคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางน้ำอ้อย คชสารทอง
ครู คศ.1