ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง
นายก อบต.นาขอม
 
นายสุพจน์ งามสงวน
รองนายก อบต.นาขอม
นายสวัสดิ์ แน่นอุดร
รองนายก อบต.นาขอม
 
นายสุวรรณ สร้อยสด
เลขานุการ นายก อบต.นาขอม