ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
แผนดำเนินงาน ปี 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 22 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 21 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
   
   
 
นว 0023.3/6801 ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการ่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6776 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6788 การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168กรณีกรจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม้ต้องวางหลักประกัน [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.4/ว6785 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1,857 หน่วยงาน [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/6784 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6783 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6786 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว287 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/286 แจ้งการโอนเงินอดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา รายการเบิกแทนกัน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6746 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 1 ตุลาคม 2561 [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6745 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว6764 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งทีมฟุตบอล รายการ เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว6765 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว6766 แจ้งวารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัยบทความวิชาการ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6602 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2561 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6616 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.4/ว6595 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6628 ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.4/ว273 แผนการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนในระดับท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/06394 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]   
   
   
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1199  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1229  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
   
   
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านประ [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านนาขอม [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางและตรวจเช็ค [ 13 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพพร้ [ 12 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 11 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางและตรวจเช็ค [ 28 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 28 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก [ 28 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก [ 28 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ [ 23 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ [ 2 ม.ค. 2562 ]

   
 
 
 
สถ.อ.ไพศาลี [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1192 เรื่อง การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนค [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1191 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัต [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 น. ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง แจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อน [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พันลาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลาแดง [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว สื่อประชาสัมพันธ์ สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ลดสถิติช่วงสงกรานต์ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดสถานที่และ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเขาดิน [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตแสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (สายเรียบวารี [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชนกัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปริ้นเตอร์ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางพระหลวง การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
   
 
รับทำโมเดล (23 พ.ย. 2561)    อ่าน 119  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 169  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 523  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 

ไม้กวาด

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการจัดเก็บภาษี
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา