ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
แผนดำเนินงาน ปี 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 22 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 21 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
   
   
 
นว 0023.5/ว9120 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว09179 การประชุมวิชาการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/ว9185 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/ว9183 การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว09176 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/361 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หนองโพ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8998 การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว9013 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8996 การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว9015 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/ว9038 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว8999 แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว8997 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว8884 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/9034 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว9020 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 45 - 54 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว9017 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว9033 แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ว09051 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว09046 การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 22 เม.ย. 2562 ]     
   
   
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
   
   
 


จ้างเหมาทำถังขยะในการประกอบกิจกรรมตามโครงการบริหาร [ 19 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประ [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ แก่ผู้สูง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดเดอะสตาร์วัยเก๋า [ 5 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ [ 5 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 4 บ้านไ [ 4 เม.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 4 บ้านไทรทอ [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงในโครงการแข่งขันกีฬาต้าน [ 2 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาเด [ 2 เม.ย. 2562 ]ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่และสนามแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งข [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อเวชภัณฑ์ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขั [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแข่งกีฬา ตามโครงการแข่งขันกี [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อา [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัล ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบ [ 1 เม.ย. 2562 ]

   
 
 
 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดง \"พลายชุมพล\" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงรำวงย้อนยุค \"เต้นบาสโลฟ\"โดยวิธีเฉ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ. [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด (รอบที่ 2/2562) โดยวิธีเฉ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนกงานปลัด รอบที่ 2/2562โดยวิธีเ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (กองช่าง)โดยวิธีเ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น SHARP MX - M๓๖๒N เพื่ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายภายในหมู่บ้านวังดินดาด จำนว [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรหนัก (แบ็คโฮ) ปรับปรุงทางสาธารณะ บริเวณนานางอาวรณ์ บัวเทศ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
   
 
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0  
รับทำโมเดล (23 พ.ย. 2561)    อ่าน 144  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 198  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 

ไม้กวาด

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาขอม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการจัดเก็บภาษี
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา