ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  
 

ด้วยอำเภอไพศาลี แจ้งว่า ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจำปี 2560 เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป พร้อมทั้งมีดำริให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยในเขตภารเหนือทั้ง 17 จังหวัด นำหลักการ 3R (3Rs : Reduce Reuse และRecycle) ดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง โดยอำเภอไพศาลีเห็นว่าแนวดำริดังกล่าวเป็นประโยชน์และเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งขอความร่วมมือข้าราชการทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม จึงได้จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม และได้แจ้งให้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาขอม ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขอม 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช้างฟุบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 11.11 น. โดย คุณ ชมภู่ โพธิ์พีนธ์

ผู้เข้าชม 1125 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย